กล้องจุลทรรศน์ กำลังขยายต่ำ Fixed Stereo Microscope
กล้องจุลทรรศน์ แบบซูมต่อเนื่อง Zoom Stereo Microscope