โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ Fluorescent Ring Lamp
โคมไฟ LED Illuminator
โคมไฟไฟเบอร์ออพติค Fiber Optic Illuminator
มาตราส่วนสำหรับวัด Scale
กล้องวงจรปิด Digital CCD Camera
Watec กล้องวงจรปิด CCD Camera (Japan)
ฐานกล้องจุลทรรศน์ Special Stand/Base
อุปกรณ์เสริมต่างๆ กล้องจุลทรรศน์ Option and Accessories